doorzoek de site
 

Kennisbank


Weidevogellandschap

In het weidse Noordoosten van Achtkarspelen houdt een aantal boeren zich gezamenlijk bezig met weidevogelbeheer. Ook in het Miedengebied besteedst Staatsbosbeheer aandacht aan deze bijzondere trekvogels.

 

Meer dan de helft van alle Europese grutto’s en scholeksters broeden in Nederland. Vooral door habitatverlies, industrialisatie van de melkveehouderij en toegenomen predatie hebben de weidevogels het erg moeilijk. Weidevogels zijn voor Vogelbescherming Nederland dan ook een beschermingsspeerpunt. Zij vinden dat weidevogels horen bij een toekomstbestendige melkveehouderij.

Het weidelandschap moet weer een lust voor het oog (baltsende kemphanen) en het oor (zingende veldleeuweriken) worden!

Vogelbescherming zet zich daarvoor samen met de weidevogelboeren in.
 

Duurzame vernatting

Zo zijn er vernattingsprojecten uitgevoerd. Vaak gaat het om zogenaamde plasdraspercelen; dit zijn laaggelegen plekken die met een pomp (meestal op zonne-energie) onder water worden gezet voor de weidevogels.

In de broedseizoenen 2011-2013 wordt het peil in een aantal sloten verhoogd en vijf meter langs die sloot wordt niet bemest. Zo verwachten we aantrekkelijke opgroeiplaatsen voor kuikens te realiseren.

Bureau Altenburg & Wymenga onderzoekt de effecten van deze maatregel. In het eerste jaar van het onderzoek bleken er in deze natte slootkanten zesmaal meer kievitkuikens op te groeien dan langs droge sloten en in totaal kwamen er drie keer zoveel steltlopers en watervogels voor.

 

bron: www.weidevogelboerderijen.nl

 

NME-Achtkarspelen verzorgt weidevogelexcursies voor groep 7 en 8 van de basisscholen bij zowel boeren als staatsbosbeheer.